Wanneer een kind de basisschool bezoekt valt hij/zij onder de leerplichtwet. Kinderen van vier jaar mogen naar school, kinderen van vijf jaar en ouder moeten naar school. Extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Voor kort verlof (minder dan 10 dagen) is deze bevoegd te beslissen. Het verlofformulier is bij de directeur opvraagbaar. Voor meer dan tien dagen dient dit via de school te worden gevraagd aan de leerplichtambtenaar. 

Slechts voor gewichtige omstandigheden mag/zal verlof worden verleend. Denk aan een overlijden van iemand, huwelijk of jubilea. Therapie volgen tijdens schooltijd kan slechts bij hoge uitzondering.  Hiervoor is altijd schriftelijke toestemming van de directeur noodzakelijk.

Voor vakanties mag in principe geen extra verlof worden gegeven. Er is maar één reden om extra verlof (voor vakantie) te verlenen buiten de schoolvakanties om. Dat is als het kind tijdens geen enkele reguliere schoolvakantie ten minste twee weken op gezinsvakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders. Bij specifieke aard van het beroep moet worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden waardoor het voor het gezin onmogelijk is om eenmaal per jaar tijdens reguliere schoolvakanties twee aaneengesloten weken op vakantie te gaan. Het verlof kan per schooljaar maar éénmaal worden verleend met een maximum van 10 schooldagen. U dient dit verlof minimaal zes weken van tevoren aan te vragen, vergezeld met een verklaring van de werkgever waarin is aangegeven dat u géén officieel verlof kunt krijgen.

Er wordt geen verlof gegeven in de eerste weken van een schooljaar. Juist in die weken is het van belang dat uw kind aansluiting krijgt op het lesprogramma en de rest van de groep. 

Ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht te melden. Dit kan een forse boete opleveren. Regelmatig wordt door de leerplichtambtenaar gecontroleerd of er kinderen zonder toestemming afwezig zijn. 

Voor meer informatie kunt u terecht op deze website.

 

Klik hier om het verlofformulier te downloaden.