Lijnen Header 4c

Raad van Toezicht

De bestuurder van de Stichting en de Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene zaken binnen de Stichting. De RvT staat het de bestuurder slechts met advies terzijde. De RvT toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering daarvan oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting. De bestuurder verschaft de RvT tijdig benodigde informatie. Het bestuur zal regelmatig rapportages moeten uitbrengen aan de RvT.

De RvT kan vergaderingen bijwonen van andere interne adviesorganen binnen de Stichting. De RvT legt verantwoording af door verslag te doen in het jaarverslag van de Stichting. Voor de leden van de RvT wordt door de RvT een profielschets opgezet. Bij een vacature wordt de bestuurder hiervan op de hoogte gesteld. De bestuurder dient op zijn beurt de GMR hiervan op de hoogte te stellen. Een lid van de RvT heeft zitting voor vier jaar en kan slechts eenmaal herkiesbaar worden gesteld.


Leden van de RvT
De RvT zet een profielschets op voor de leden van de RvT en stelt het bestuur op de hoogte van vacatures. Het bestuur stelt op zijn beurt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) hiervan op de hoogte. Een lid van de RvT heeft zitting voor vier jaar en kan slechts eenmaal herkiesbaar worden gesteld.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
• de heer Martin Merks, voorzitter
• de heer Hans Groot, secretaris
• mevrouw Jacolien Vukkink – Harbers, lid

Reglement voor de Raad van Toezicht