PCBO Voorst is lid van de PO-Raad en volgt de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Volgens deze code zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Binnen PCBO Voorst is gekozen voor een organieke scheiding van een bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het realiseren van de doelstellingen van PCBO Voorst.

De Raad van Toezicht komt vijf keer bijeen in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast heeft de Raad tweemaal per jaar een overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in het kader van horizontale verantwoording.

Samenstelling Raad van Toezicht PCBO Voorst

  • Mevrouw G.P.M. van Haren, voorzitter
  • Mevrouw J. Vukkink, secretaris
  • De heer J.M. Groot, lid