Alle scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze vertegenwoordigt de vijf scholen die elk een ouder en een personeelslid afvaardigen. Gezamenlijk bestaat de GMR uit tien leden. Voorzitter is een leerkracht van één van de scholen.

De GMR is gesprekspartner van de bestuurder, binnen de vastgelegde wettelijke kaders en aanvullende reglementen op stichtingsniveau.  De GMR adviseert en heeft instemmingsrecht over het beleid en de uitvoer van het beleid van PCBO Voorst.

De GMR vergadert jaarlijks vijf keer met de bestuurder en twee keer met de raad van toezicht.