Lijnen Header 4c

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) vertegenwoordigt de vijf scholen die zijn aangesloten bij de Stichting. De GMR is gesprekspartner van de bestuurder, binnen de vastgelegde wettelijke kaders en aanvullende reglementen op stichtingsniveau. Zij informeert op de eigen scholen actief de MR en het team over eigen aangelegenheden, vergaderingen en besluiten.

Informatie en vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die betrokken is bij de scholen (tenzij nadrukkelijk anders vermeld). In het jaarverslag van de Stichting wordt een paragraaf opgenomen over de uitgevoerde activiteiten van de GMR in dat jaar. Verder wordt naar behoefte op schoolniveau via de MR informatie over de (G)MR activiteiten verspreid.

De GMR bestaat uit tien leden, van elke aangesloten school één ouderlid en één teamlid. Tenminste één van beiden heeft ook zitting in de MR van zijn/haar school. Voorzitter is dhr. Teun Palm, leerkracht Sjaloom. U kunt hem bereiken via e-mail: t.palm@pcbovoorst.nl