Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school kan de directeur van de school een leerling schorsen. Dit kan pas na overleg met het kind, de ouders en de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode.

Een besluit tot schorsing wordt door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag van het bestuur van PCBO Voorst schriftelijk medegedeeld. Verwijdering van een kind, op basis van niet te tolereren gedrag van het kind of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord.

De volledige regeling voor schorsing en verwijdering is op aanvraag op school of bij het bestuur verkrijgbaar. Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van een van de ouders kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering van het kind over te gaan.

Voorbeelden van ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring zijn: verbaal/ fysiek bedreigen van andere kinderen, ouders en/of personeel. In het schoolveiligheidsplan staan verschillende stappen beschreven die het bovenstaande ondersteunen.

Beleid Toelating – Verwijdering – Schorsing