• Gallery Overpcbovoorst Pcbo 01

Over PCBO Voorst

PCBO Voorst verzorgt voor vijf scholen protestants christelijk onderwijs in de gemeente Voorst. Bij PCBO Voorst werken ongeveer 90 medewerkers die gezamenlijk verantwoording dragen voor het onderwijs aan ruim 650 kinderen. Binnen de Stichting is sprake van een governance organisatiemodel.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van beleid en de dagelijkse coördinatie van de gang van zaken. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad van Toezicht, de bestuurder en de schooldirecteuren zijn vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht, Reglement bestuurder en een Managementstatuut.

 

Onderwijs en zorg op maat
Binnen PCBO Voorst heeft elke school een specifiek profiel. Samen werken we aan optimale onderwijs-zorgarrangementen. Zo kunnen we aansluiten op de eigenheid van elk kind en is elk kind bij ons welkom. Waar nodig werken we samen met externe partners als buitenschoolse opvang, peuterwerk, sectororganisaties, sociale werkplaatsen, sportverenigingen, clubs en partners in het voortgezet en hoger onderwijs, collega-scholen en de gemeente.

Jaarverslag 2018