Lijnen Header 4c

Beleid, missie en visie

                                                                             

 

                                                  Missie & Visie

Missie
Binnen PCBO Voorst werken wij continu aan het innoveren en verbeteren van ons onderwijs, samen
met collega’s, kinderen en ouders.
Daarnaast betekent onze christelijke identiteit dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor de aarde
en haar bewoners.
We gaan bij dit alles uit van de kracht van het verschil: iedereen is in alle eigenheid nodig en dus mag
iedereen er zijn!
Op deze manier ontwikkelen we kinderen tot actieve en betrokken burgers die hun eigen en elkaars
mogelijkheden mogen ontdekken en benutten.
We noemen dat Buitengewoon Sterk Onderwijs.

Visie in het kort
*  Kinderen, ouders en medewerkers worden in onze kleinschalige organisatie gezien en gehoord
*  De samenwerking met ouders en verzorgers vinden wij belangijk, evenals de samenwerking met
    externe partijen rondom de zorg en de ontwikkeling van kinderen
*  Wetenschappelijk onderbouwd onderwijs: als basis goed reken- en taalonderwijs
*  Kinderen voorbereiden op hun toekomst: aandacht voor 21ste eeuw vaardigheden en een leven lang
    leren (ontwikkelen)
*  Goed werkgeverschap: onze medewerkers werken graag bij ons en hebben plezier in hun werk   

Ontwikkelingen        
PCBO Voorst signaleert een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op strategische keuzes:
*  Groeiende aandacht voor een andere organisatie van het onderwijs dat meer aansluit bij de
    ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte van kinderen
*  Meer behoefte aan een integraal aanbod voor kinderen ten aanzien van dagarrangementen
*  Een steeds sneller veranderende maatschappij waarin digitalisering een steeds grotere rol gaat spelen
*  De verandering van kenniseconomie naar deeleconomie en het belang van persoonsvorming hierin
*  Bewustwording voor duurzaamheid
*  Veranderde betekenisgeving aan de Christelijke identiteit
*  De verschuiving van een werkgeversmarkt naar een werknemersmarkt


                                    Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023


Deze thema’s bepalen onze koers                                                                              Hier sturen we de komende vier jaren op

Toekomstgericht
Onderwijs

Uitgangspunten:                                                                                                                              *  We zijn alert op de ontwikkelingen in de samenleving,
Voor contextrijk en vakoverstijgend onderwijs maken we gebruik van                                wetenschap en techniek en integreren dit in ons onderwijs
    de buitenwereld                                                                                                                          *  We bieden meer vakoverstijgend en werkelijkheidsnabij onderwijs
*  Digitalisering komt tegemoet aan de toenemende vraag naar maatwerk                       *  Binnen ons curriculum is persoonsvorming belangrijk
   in ons onderwijs                                                                                                                           *  Op alle niveaus zoeken wij de samenwerking op 
De brede persoonsvorming van kinderen staan centraal met een                                    *  Alle medewerkers en kinderen zijn digitaal toegerust en bekwaam
    belangrijke plek voor talenten, soft skills, burgerschap en duurzaamheid                       *  Duurzaamheid start nabij, dus ook in de school


Meesterschap

Uitgangspunten:                                                                                                                              Iedereen gedraagt zich naar gezamenlijke verwachtingen over 
De basis is op orde                                                                                                                          competenties  en kennis die voorwaardelijk zijn voor de basis op
*  Elke medewerker wordt gezien in waar hij staat in zijn professionele                                   orde           
   ontwikkeling                                                                                                                                  *  Talenten van medewerkers zijn in beeld en worden ingezet
*  Professionele ontwikkeling is gericht op onderzoek, nieuwsgierigheid                            *  Reflectieve vaardigheden worden aangesproken en ontwikkeld
    en continue groei                                                                                                                        *  In onze gesprekken dragen onderzoek en nieuwsgierigheid bij
                                                                                                                                                                 aan groei


Uitgaan van Verschillen

Uitgangspunten:                                                                                                                              *  Expertise is zichtbaar, vindbaar en toepasbaar op de scholen
Ons onderwijs gaat uit van de kracht van verschillen tussen kinderen                            *  Wij ontwikkelen gerichte expertise op gebied van leerlijnen, 
   en team leden                                                                                                                                     analyse- en differentiatievaardigheden, omgevings- en 
*  Medewerkers passen tools en kennis toe zodat we invulling geven aan de                   
      kindkenmerken 
    verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen                                                              *  Elke partner rondom het kind heeft een waardevolle inbreng die
*  Wij werken samen met kinderen, ouders en externe partners om tot een                            bijdraagt aan ‘een kind een plan’
    buitengewoon sterk onderwijs te komen   


Externe Gerichtheid/ Profilering

 Uitgangspunten:                                                                                                                             *  PCBO Voorst laat bewust zien waar zij mee bezig is
*  PCBO Voorst staat bekend om buitengewoon sterk onderwijs met een                          *  Onze omgeving kent ons, weet waar wij voor staan en hoe wij dat 
    christelijk signatuur                                                                                                                         realiseren
*  Door goed werkgeverschap werven en binden we goede medewerkers                          *  Met passie geven we goed onderwijs vanuit wetenschappelijke    
*  Wij worden gewaardeerd als partner om mee samen te werken                                           inzichten
                                                                                                                                                              Christelijk onderwijs is een herkenbare basis
                                                                                                                                                             *  Vanuit kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en ontwikkelings-
                                                                                                                                                                  kansen vergroten we werkplezier, trots en loyaliteit.
                                                                                                                                                                  Dit dragen wij uit.


                               
                      PCBO Voorst is een christelijke organisatie en wij geven hier vorm aan door onszelf de volgende vragen te stellen:
                                                             *  Hoe verbinden we het christelijk geloof met haar verhalen en
                                                                  tradities aan de huidige samenleving?
                                                             *  Op welke manier geven we met kinderen, ouders en leerkrachten
                                                                  betekenis aan onze ideniteit?